کتاب آب های شمال

اثر ایان مگوایر از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: وحید پورجعفری-پرفروش های نیویورک تایمز

آبهای شمال یک رمان سال 2016 است که نویسنده انگلیسی و آین مک گوره است. 1859. یک مرد به یک کشتی عصبی که برای دایره قطب شمال متصل است، پیوست. پس از ترک ارتش بریتانیا با شهرت خود در تاترس، پاتریک سامنر گزینه کمی دارد اما موقعیت جراح کشتی را در این سفر ناخوشایند پذیرفته است. اما هنگامی که عمیق در سفر، یک پسر کابین کشف وحشیانه کشته شد، سومنر خود را مجبور به عمل می کند. به زودی او با یک شر حتی بزرگتر از او در محاصره دهلی، در قالب هنری دراکس: harpooner، قاتل، هیولا مواجه شد. . .


خرید کتاب آب های شمال
جستجوی کتاب آب های شمال در گودریدز

معرفی کتاب آب های شمال از نگاه کاربران
Î | ΤΠ™ من \"من من\" من من \"!\" ایسیس • من ™ Î¿Î³Ï Î ایشیا '' ب Î¿ÎºÎ¯Î½Î Î¼Î¬Ï · ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï \"من ± من\" من Ï € Î ± من \"من ÎμξÎμΠισÎμÏ\" من ± Ï € 회ì \"من ± Ï € IOE\" من من ‰ Ï من ¿EZ ~ من ± Ï † Î ± من، من Î ± κ.Ο من ... من Î³Î³Ï † Î ± من، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ÏƒÎ- E،، ë¶ چهارشنبه Τι ή ¹ Ï € »من» من من، من Î ± \"من من من ± Ï € λ من »من این است که من ± λ ογίÎμÏ Î¹ II \"II · Î ± Î½Î¬Î³Î½Ï ÎšÎ¿Ï ‰ من ... من» άÎμι μική £ άκι.Î- ώσσΠ± من \"من ... من † Ï ... σικά Î¯Î½Î¿Î½Ï Ï ‰ Τιμή، σκΠ»من · ή، من € ï» Î ± من \"ή Î · من این است که من € † ή Î¯ÏƒÏ € پوشه خدمات شهری σκΠ· ± νών Î¯Î½Î¿Î½Ï Î'οσμÎνΠ· من € Ï ... ÏŒÎ¼Î¿Ï \"من ... من € I II κά.Ο Ï ... Î³Î³Ï Î ± Ï † Î ± من، من »Î¬Î¸Îμι ΜΠν κόσμο Ï ‰ من، ± I II، EZ ~ من ± من شلیک نیم\" من من من من ± ¿من € Î ± ‰ است که من Ï € من \"ÎμκικΠ± Î ± Ï € Î ± οÎ'ÎμÎ¹Ï Î¸Îμι Ï € Î ± Ï € Î²Î¯Î½Ï ... νÎ'Ï ... μÏ، من € Î ± من \"من ± من\" پوشه Î³Î¬Î¼Ï ± من \"من · من، من † من ... من، من من ±\" من ± این است که من ± Î · من Î ± .ΧΠΠ± من \"من · من من» ογικο € Î¿ÎºÎ¿Ï من ... من † Ï Î ± Ï Î ± Ï Ï † ... σικά ο ΧÎÎ½Ï Ï من \"من ± فرنکل ÏŒÎ¼Î¿Ï Ï Ï Ï ÎμÎ'όν ... Ï € Î ± ‰ است که من Ï € T، I € ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Ï من ... من ‰ Ï € νÎμι ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ÎμινΠή ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من ... من € † من، ¬ Îμι.Î \"من من ‰ من\" من ... ¸ê³ پوشه پوشه Î ± Î ± من \"من ·، ÎμινΠ± Ï € λ من ... سانتورینی ¸Î½Î¸ÎμÏ \"پوشه ¹ من\" ονισμόÏ، Î ± من \"من من، من · من\" Î®Ï Î ± من \"من، شلیک نیم\" Î®Ï ï € ï »... I II، من \"من ... من IOE Î³Î³Ï Î ± Ï † Î ± من، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من من ίζÎμÏ ±\" Î ± Î ± ι EZ ~ من ± من، من ± »من» من این است که من \"άÎμι ίσÎμÏ، Î¹ÏƒÎ¿Ï Ï Ï Ï € Î¹Îºî® € ΜΠνÏ\" من \"من · من من · من ‰ Î²Î¯Î½Ï · در اینجا من »Îμιά Î ± من\" من ± Î ± Î¼ÏŒÎ³Î¹Î Ï € من \"من · من ÎºÎ¬Î½Î¿Ï ... ν.Το Ï † من، من\" من · من، من »ÏŽÏƒÏƒÎ، این است که من این است که من ± ± Î¯Î½Î¿Î½Ï II \"دوم فراتر از € Ï ‰ من، من € دوم € Î ± Ï Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Ï Ï Ï Ï دوم، Î¼Ï II، I ‰ Ï Î³Î¹Î Î¿Î¹ÏƒÎ من · من، من Î ± Î ¹ ¬ìŠ¤ì- ‡ من \"من ¹ من\" من † ÎμÏ، -i \"من\" است که من άÎ'Î، من، من »من» άζÎμι. من \"من ± من\" من ± است که من \"ικο σκΠ· νικό Î ± Ï € γίνÎμι Ï ‰ من\" من ‰ Î½Î¹ÏƒÏ \"من Î ± Î'ώσÎμι این است که من ± οÎ'Î¿ÏƒÏ \".Οι ¹ من\" من ± Ï † من من من من € پوشه Î¿Î¼Î¿Î¹Ï ‰ σÎμιÏ، II Î'Î¹Î½Î¿Ï ... من، من ± این است که من ± Ï € Î¼Ï ... من، من ± Ï € Î ± Ï Î³Î¼Î \"Î²Î¯Î½Ï Î¯ÏƒÎ ± ± ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¼ÎμγΠÎμιώÎ'ÎμιÏ، γÎμμάÏ\" قطر، ÎÎ¼Ï € μική ... سانتورینی ¬ë | ¬ ÏŒÎ¼Î¿Ï \"من ... من € I II ÎºÎ¿Î½Î¿Ï Î» ÎμξιΠόγιο. این است که من ‰ οÎ'Î¿ÏƒÏ _PN_OF Î ± من \"من · من\" من ± من \"من ± ιγισÏ\" ‰ Ï € € کنم من Î ± من \"Î³Î¬Î¼Ï من\" من Î²Î¿Î½Ï Î ± Ï € Giati · من، من € ï »\" νο Î½Ï Î · Î ± من \"من ± من\" من ± Ï € Î ± ± Î¯Î½Î¿Î½Ï من \" οσμÎνΠ± Ï € من ... من \"من» Î²Î¯Î½Ï ± من \"من ± Î ± Ï ÎμμÎμσΠ± ± من\" من † ï »Î¿ÏƒÎ¿Ï † من من\" ομÎÎ ± Î ± Ï من \"من ... من، من ± من ... من، من ... من\" من Î¯ÏƒÏ € Ï ‰ من، من ± مزدوج، پوشه و ... άβιΠ· \"CAM، این است که من Ï ‡ Î ± من\" من ‰ Ï -ÎμνόÏ، III · σκόΠ»من · من\" پوشه Ï Ï ... ικών βάζÎμι من \"من · من βίβλ Î ± من \"من من ...\" ± من \"من ... من € Î ± Ï Î²Î¬Î¶Îμι\" من · من، من »Î¹Î¬Î'Î ± ± -ÎμÎ¯Î½Î Î¯ÏƒÏ € Ï ‰ Ï Ï € Î ± Ï † νÎμιΠκÎÏ، .من قطر ιμÎÎ½Ï ‰ من \"من Î ± οί € όμοÏ\" من من \"من دوم من\" من ... من \"من فرنکل من \"من Τομ Î ± μόÏ، من\" من من من من \"من\" Î ± من \"من ± من\" من ¿من این است که من ± Ï ÎœÎ¹ÏƒÏŒÎ½ من \"من من من من\" من ± من ... من € \"از Î½Î¹Î¿Ï ... .ÎνΠ± من، من ± ήμΠκών\" · من ... من ΜΠγιΠ\"من» من \"من · پایان ΜΠمن، من Î¾Ï ... ماشین آلات οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ Ï € Î ± Ï € من \"من ± Ï ÎºÎ¬Î¼ÎμÏ Î¯ÏƒÎ Î¹Î¼ÎÎ½Î¿Î½Ï ± Î ± Ï Î ± Î ± من\" من ± Prwtopsalti ... σικά \"من · ½ Ï Ï † ‰ من \"من ΜάΠ† من من Î ± Î¼Ï ... من» من\u003e ÎμÎ¼Ï € Ï † σκι.

مشاهده لینک اصلی
داستان غم انگیز ماجراجویی و قتل بر روی یک کشتی قایقرانی قرن نوزدهم قرار گرفته است. عناصر بایگانی در تفریح ​​هوشمندانه پروکسی ویکتوریا به شمار می آیند: مردان در حال ظهور، تکیه زدن، خیس خوردن در ماهی، گرسنگی گرم و خسته شده اند. بسیاری از رمان ها مانند آن خشن و بی رحمانه هستند. بسیاری از واژه های «فا» و «کلم» نیز وجود دارد، و این به طرز بی عیب و نقصی مورد تحقیق قرار گرفته است که من مطمئن نیستم که زبان دقیق است. McGuire هرگز از جزئیات جزیی زندگی، از اینکه بوی تند و تلخی، مایعات بدن، کشتار حیوانات و یا ظلم و ستم به انسان، دور می شود. من فکر کردم که تبه کار رمان شاید خیلی بد بود، بدون هیچ گونه ویژگی بازخرید. با این حال، این یک تحقیق قدرتمند در باره طبیعت بشر است و انتخابهای اخلاقی در شرایط شدید. از دریاهای آزاد تا مناطق قطبی ممنوعه، این یک سفر ارزشمند است. مشترکین نمی توانند نمونه ای از بررسی من در BookBrowse را بخوانند.

مشاهده لینک اصلی
3.5 ستاره، برای گرد و غبار کامل آن گرد می شود. آب شمالی مطمئنا برای خنثی نیست. این داستان داستان سفر ناخوشایند کشتی قایقرانی در قرن نوزدهم است. در مکان ها خشونت آمیز و تکان دهنده است و خونریزی بسیار زیاد است و توصیف های مضر مایعات بدن بدن است. تعداد بدن بسیار بالا است. مطمئنا من به طور معمول خواندن نیست، اما با این وجود من آن را کاملا لذت بخش و سرگرم کننده پیدا کردم. من کمی از طرز قرار دادن آن بر روی لیست طولانی من بوکر برخوردار هستم، زیرا قطعا به طور خاص به ادبیات احساس نمی شود، اگرچه قطعا یک کار عالی برای انتقال احساس زمان، مکان و حتی بو می شود. من تصور می کنم که حقوق فیلم بریده خواهد شد. من به نسخه صوتی همراه با خواندن در Kindle گوش دادم. من فکر کردم جان کیتی یک کار استثنایی از روایت انجام داد و این فرمت را توصیه می کند.

مشاهده لینک اصلی
بهترین کتاب سال 2016 در مورد Clubbing Baby Seals و نگاه کنید اگر فکر میکنید من مطمئنا علاقه مند به خواندن درباره clubbing مهر و موم کودک نیستم - آن را فوق العاده به آن نیز می شود، آنها را توصیف آنها به شدت waddling به دور، اما چیزی که با مهر و موم کودک است theyre خیلی کند - آیا این صدا برای شما ترسناک است؟ شما هم مثل هر چیز دیگری درباره این کتاب دوست دارید. من پنج ستاره را می دهم من می خواهم به شما بگویم که شما می توانید با استفاده از این نرم افزار، آن را فقط در مورد باشگاه مهر و موم نوزاد دوست ندارد، که در واقع تنها کمی اتفاق می افتد. بسیاری از چیزهای دیگر اتفاق می افتد و همه آنها افتضاح است. تجاوز به عنف و مقادیر بی پایان اسهال، و این یک شخص داستان برخی از افرادی که خود را می خورند، داستان می گوید. ناخودآگاه، مرد. ایان مک گوری قطعا خواندن برخی از Cormac McCarthy را می داند - شما می دانید که چگونه این مرد دوست دارد از این کلمات فالوتین بالا برای توصیف چیزهای فوق العاده نادر استفاده کند؟ ایان مک گویر می داند. این یک باشگاه برای Dudes است که دوست دارد برای توصیف پوپل و این دو در آن هستند.بنابراین، این یک داستان ماجراجویی ترک خورده است. مانند همه بدترین داستان هایی که در مورد قایق ها و نهنگ ها و اکتشافات قطبی شنیده اید، همه را به یکی از رمان های بزرگ تبدیل کرده اید. بسیار هیجان انگیز است به خوبی نوشته شده است پایان کامل است پنج ستاره، من آن را دوست داشتم با مهر و موم نوزاد مهر و موم شده است.

مشاهده لینک اصلی
این یک کتاب فوق العاده فوق العاده ماجراجویی / هیجان انگیز است که به خوبی نوشته شده و به خوبی طراحی شده است و شخصیت هایی که تقریبا می توانند لمس و بویایی شوند بسیار شبیه هستند. خوب و بد در یک قایق نهنگ که درگیر شمال شمال می شود، این را در یک بعد از ظهر از یک برف دایره ای که من در جنوب زندگی می کنم خواندم، بنابراین بارش برف و آسمان خاکستری فقط به فضای رمان اضافه شده است. مطمئن نیستید که این می گوید در مورد من، اما خشونت، خون و گور، و کشتار بی رحمانه هر دو مردان و حیوانات واقعا من را به دردسر ندید. این چیزی نیست که من در کتابهایی که میخوانم دنبالش میگردم، اما ایان مک گویر آن را همه را به عنوان بخشی از داستان به نظر میرساند. این مرد داستان افسانه ماهر است؛ برای یکی از موارد بعدی به من بزن

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آب های شمال


 کتاب اختراع هوگو کابره
 کتاب آواز ملکه
 کتاب همه حقیقت
 کتاب زندگی شجاعانه
 کتاب خفاش
 کتاب گزینه های سخت