کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش

اثر جرج دبلیو بوش از انتشارات قطره - مترجم: عباس کمال زاده-پرفروش های نیویورک تایمز

پذیرش: من میانه رو از نظر سیاسی به سمت چپ حرکت می کنم، به GW Bush رای ندادم و در ریاست جمهوری او را دوست نداشتم. پس از خواندن این کتاب، متوجه شدم که این مرد (اگرچه تمام تصمیمات او نیست) را دوست داشت و بیشتر او را مورد احترام قرار داد (اگر چه تمام تصمیمات او نیست) و متوجه شد که او هوشمندتر از تصور گذشته من بوده است. این کتاب بازتاب جالب و آشکار پرزیدنت بوش (43) درباره ادراک او از زندگی او، تصمیمات او و اعمال او است. این یک کار بزرگ ادبی نیست - او می نویسد مانند صحبت می کند، و این باعث می شود که کتاب بسیار قابل دسترسی باشد. این کتاب یک دوره زمانی بحرانی در تاریخ ما را پوشش می دهد و در پشت صحنه هایی که قبلا نمی دانستم جالب توجه بودم. بوش به طور دقیق توضیح می دهد که چرا تصمیم های خاصی گرفته است و به طرز شگفت آوری، متعلق به برخی تصمیمات بد و غلط و برخی چیزهایی است که می توانست بهتر انجام شود. او ضربه ای به ضربه، گزارش روزانه به ریاست جمهوری خود را نمی دهد. برخی از موضوعاتی که او دربرگیرد، شامل موارد پیشگیری از نوشیدن او و تصمیم به ترک آن، انتخابات 2000، 11 سپتامبر، تصمیم گیری برای رفتن به افغانستان و عراق، افزایش در سال 2007-2008، جنگ صلیبی او برای ارائه کمک (مراقبت های بهداشتی) برای آفریقا، طوفان کاترینا و تلاش برای اجتناب از افسردگی دیگر در سال 2008. او به تمام تصمیمات در ریاست جمهوری او و حتی همه مهمترین آنها اشاره نمی کند. (من می خواهم یاد بگیرم که چه اتفاقی در تصمیمات انرژی و محیط زیست منجر شود، اما آنها مورد توجه قرار نگرفتند.) روشن بود که از پروسه تصمیم گیری خود در هر مورد خواسته شود. آنها بیشتر هوشمندانه و عملی تر از انتظار من بودند - هرچند من هنوز بر این باورم که از موضع و مفروضات کاذب آغاز شده است و تحقیقات کافی در مورد برخی از آنها مانند حمله به عراق انجام نداده و اعتقاد دارم که او به اندازه کافی برنامه ریزی نکرده است. جنگ در آن کشور (... و من فکر می کنم این کتاب از نظرات من در این زمینه حمایت می کند. من واقعا دوست ندارم که او از تفکر سودمندانه برای حمایت از توجیه تصمیم خود برای حمله استفاده کند.) من همچنین علاقه ای به اندازه او نداشتم مسئولیت قضایی LA برای مشکلات در پاسخ به کاترینا را محکوم کرد. اما من بهتر می فهمم چرا تصمیمات اتخاذ شده ای را انجام دادم و آن را طراوت می دانم که او اشتباهات و تصمیم های بد را پذیرفت. من از تصمیم خود برای کمک بیشتر به آفریقا، و دلیل این تصمیمات، قدردانی میکنم. من در آن زمان می دانستم اما در یک فصل آن را با هم در یک جلسه افزایش تاثیر و احترام من. ایمان بوش نیز این کتاب را در بر میگیرد. من دوست دارم که او از آن سخن می گوید و تصدیق می کند که در زندگی او متمرکز است، بدون اینکه تبدیل به مودلن شود و یا بیش از حد بی فایده باشد. من از کمبود ترس و وحشت نسبت به کسانی که از او سوگند خوردند، شگفت زده شدم. آیا شما رئیس جمهور گاو بوش را دوست داشتید یا نه، اگر دوست دارید تاریخ، قطعا خوب است


خرید کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش
جستجوی کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش در گودریدز

معرفی کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش از نگاه کاربران
Admission: I lean middle left politically, did not vote for GW Bush, and did not like him during his presidency. After reading this book I found I liked the man (although not all of his decisions) and respected him more (although not all of his decisions), and found that he was more intelligent than had been my previous impression.

This book is a interesting and enlightening reflection by President Bush (43) on his perception of his life, his decisions, and his actions. It is not a great literary work – he writes like he speaks, and that makes the book very accessible. The book covers a critical time period in our history and I learned interesting behind the scenes tidbits I had not known before. Bush explains in detail why he made certain decisions, and surprisingly, owned up to some bad/wrong decisions, and some things that could have been done better. He does not give a blow-by-blow, day-to-day account of his presidency. Some of the topics he covers include his early drinking problems & decision to quit, the 2000 election, 9/11, the decisions to go into Afghanistan and Iraq, the surge in 2007-2008, his crusade to provide aid (health care) to Africa, Hurricane Katrina, and the efforts to avoid another depression in 2008. He does not address all of the decisions in his presidency, nor even all of the major ones. (I would’ve like to have learned what was behind his energy and environment decisions, but they weren’t addressed.)

It was enlightening to read of his decision making processes in each case. They were more intelligent and practical than I expected – although I still believe he started from false premises & assumptions and did not make sufficient inquiry into some, such as the invasion of Iraq and I believe that he did not sufficiently plan for the aftermath of the war in that country (…and I think this book supports my opinions in this area. I really don’t like his use of speculative thinking to support/justify his decision to invade.) I also was not fond of the extent to which he blamed the Gov of LA for problems in responding to Katrina. But I do understand better why he made the decisions he did, and found it refreshing that he admitted mistakes and bad decisions. I admire his decision to press for greater aid to Africa, and the reason behind those decisions. I knew about it at the time but seeing it all together in one chapter heightened the impact and my respect.

Bush’s faith also permeates the book. I like how he spoke of it and acknowledged that it is central in his life, without becoming maudlin or overly effusive about it. I was surprised by the lack of rancor or bitterness towards those of us who derided him.

Whether or not you liked President GW Bush, it is definitely a good read if you like history!

مشاهده لینک اصلی
This may be one of the most difficult reviews Ive ever attempted to write. Being as opinionated about politics as I am, Im very tempted to launch into my opinions on various political matters covered in this book. However, once I start down the dark path, forever will it dominate my discourse, so Im going to try my best not to go there. I was originally going to go through each chapter and state whether or not I agree with the decisions he made, and why, and whats wrong with the world today, and what was wrong then, and yadda, yadda, yadda. However, Im pretty confident that not one among you cares what I think about these past events. So... Here goes my attempt at an objective review without political commentary.

...taking deep breaths...

Firstly, Im a Bush fan. Always have been, and I supported and defended him right up through the end of presidency when even his own party was fleeing like lemmings from the man. I never let his lack of prowess with speaking the English language serve as a measuring mark of his intelligence. I readily admit that his speaking ability leaves much to be desired, and I must confess that his writing style is also not above reproach. Having endured eight years of his speeches, this is not surprising. His writing style is reminiscent of those speeches. I thought that was going to be distracting since Im not a fan of it, but it wasnt. I could easily hear his voice as I read, and that worked in the books favor since it is his memoir. If it had been a novel, it probably wouldve driven me crazy.

Since he was so severely lampooned in the media as an idiot, and he also has a somewhat self-deprecating sense of humor, I was disappointed that he didnt add a couple of coloring and activity pages to the book; they would have been a nice touch. Also, being thought of as a moron may have worked in his favor as it caused people to @[email protected] him often. Many felt that Bush was Cheneys puppet. Ive never believed that, and this book makes it pretty clear that Bush was in charge and had the final word.

I really liked the way this book was laid out. I usually like my history lined up chronologically, but the topical set up actually works very well since many of the topics covered spanned many years of the presidency. The first that come to mind for almost anyone are the Iraqi and Afghani wars, but his work for AIDS relief in Africa, and the Freedom Agenda (promoting democracy throughout the world) also span several years. The topics that didnt span over several years of his presidency, such as Katrina, the financial crisis in late 2008, and the decision to implement a troop surge in Iraq in 2006, also work well in this topical format. He didnt cover every decision, and lists several that he bypassed in the afterword, but it certainly wasnt because he shied away from the more controversial ones. He covers all of the most contentious issues.

One thing I was glad to see in this book was Bush defending himself against critics, which is something he rarely did while he was in office. Others would defend him, but I hardly recall him doing it for himself. This made it look like he didnt believe he could, but I always believed there was a method behind some of his madness, and he explains the methodology in the book. Some decisions that completely baffled me when he made them are now much clearer. Im not sure why he didnt explain them more thoroughly when he made them, but perhaps he thought there was no point since haters are gonna hate. Boy, do I know how true that is since I do some pretty hardcore hating on the other team, and at certain times there is no explanation good enough to justify their behavior to me.

Allow me to use an analogy of wolves and sheep from that great movie Babe to exemplify. There comes a part in the movie where a dog (which is called a @[email protected] by the sheep) must speak to the sheep. She @decided to speak very slowly, for it was a cold fact of nature that sheep were stupid, and there was nothing that could convince her [email protected] When the sheep replied, they @decided to speak very slowly, for it was a cold fact of nature that wolves were ignorant, and there was nothing that could convince them [email protected] This is how many Republicans and Democrats view each other, and I certainly wear the description very well.

OK, back to the book. Heres a case in point that Bush couldnt win for trying. No matter what move he made, it was going to be vilified by everybody. But, such is the bane of the presidency, regardless of who is occupying the Oval Office. Uganda had been working on their AIDS epidemic before we got involved with sending money, education, medicine, etc. The Ugandans @employed an aggressive prevention campaign known as ABC: Abstinence, Be faithful, or else use a [email protected] It was a successful campaign that was showing good results. When Bush announced that we were going to help the Africans deal with AIDS, it went over pretty well. However, @as expected, there were some objections. The biggest came in response to the ABC prevention strategy. Critics on the left denounced the abstinence component as an ideological war on condoms that would prove unrealistic and ineffective. I pointed out that abstinence worked every time. Some on the right objected to distributing condoms, which they felt would encourage promiscuity... Ironically, both sides charged that we were imposing our values - religious fundamentalism if you asked one camp, sexual permissiveness if you asked the other. Neither argument made much sense to me since the ABC strategy had been developed in Africa, implemented in Africa, and successful in [email protected]

I found the book to be rather inspiring. Here is a man who had values and principles and stuck to them to the best of his ability. Sometimes he went against what almost everyone else wanted him to do, such as the troop surge in Iraq. A couple of times he compromised those principles, such as with the bailout in 2008, yet did it because he considered it to be the lesser of two evils. He was, and still seems to be, quite in favor of the free market. (Must... resist temptation... to voice opinions... and assign blame... ... ... Breathe in... out... in... out... Stick to the book...)

OK, Im back. Heres a quote relating to the last paragraph. @I was furious the (financial) situation had reached this point. A relatively small group of people - many on Wall Street, some not - had gambled that the housing market would keep booming forever. It didnt. In a normal environment, the free market would render its judgment and they could fail. I would have been happy to let them do so. But this was not a normal [email protected] He goes on to state how economists predicted a second great depression if certain firms failed, and he compromised his value for the greater good. I dont know if I could have done that.

At any rate, we learn a lot about the man himself with this book. He freely admits that he made some mistakes, and points out several of them. He steadfastly defends some of his decisions which were unpopular, and I can honestly say that I can see where he is coming from with every one of them, even the Harriet Miers nomination for Supreme Court Justice which caused me to employ a face-palm when I heard it, and Id like to think I still wouldnt have done it, no matter HOW good I thought she might have been at the job.

Obviously Bush didnt get along with everybody he came in contact with, but he handles the descriptions of those people with humility and dignity. There is very little blaming and finger pointing in the book, and he sticks to talking about his side of the street mostly. Like I said before, I found the book inspiring, and I kind of hope I can handle myself with as much decorum as Bush did/does. He does point out where he feels like he was treated unfairly, but it never comes across as whiny, and he always says why he thought it was unfair. (See the ABC example from a few paragraphs above).

Another thing I liked about this book is that it has Barbara Bush in it, and I love her (the mother, not the daughter). She has great one liners, and there are examples of that peppered throughout. I also like it when she jacks him up every now and then.

If youre as hot-headed about politics as I am and find it to be a serenity black-hole (which I dive into head first all too frequently knowing full well that its only going to piss me off... maybe Ill learn one day and leave it alone), then you are either going to love this book, or it will send you spiraling into rage. If you can look at the issues discussed without getting bent around the axle, and have an interest in those issues, then you would probably like this book. If you want to read about a man of high moral fiber who sticks to his guns, then youd also like this book. If youre looking for great prose, then what the hell are you doing even reading this review? Thats like going to a Michael Bay movie for the plot; why would you expect there to be one that makes sense? I suggest you leave this book alone if thats your motive.

مشاهده لینک اصلی
I do not think Bush was best President. However realistically to blame the problems this country has endured in the past few years on one man is crazy and really shows the simple minded attitude too many Americans have. You spent more money then you had and now it has caught up to you. Take responsibility for yourself.
I do not think Bush handled many things very well in his time in office, but then again given the situations and the information available at the time, I dont know that many could have done much better.
As a book I like it. It is easy to read and written in a more modern style. He agrees he wasnt always right in his decisions. All in all he doesnt try to @Make [email protected] like some have written on your reviews, but then again I dont half of the people who gave this book bad reviews even read it. Keep jumping on the I hate Bush band wagon with no idea why other then you are against the war.


مشاهده لینک اصلی
It was not a fast read! Each chapter took a while to get through and seemed to encourage pondering.

As a longtime supporter of Bush, I was surprised to find I disagreed with some of his decisions. Yet, overall, I was encouraged by his prayerful, honest approach to the decisions that faced him as president. Reading his book motivated me to think about the decisions in my life and my approach to them. It encouraged me to be a better person. I felt the responsiblity he felt and I appreciated his humbleness in admiting mistakes. He seemed like a guy Id like to know personally and someone I would trust to run our country.

I also loved getting the inside view of world politics through Bushs eyes. To hear his opinions and assessments of other politicians and world leaders. To see how and when issues were brought to him. And, to get a better sense of who he is/was as a person.

It is odd now that time has passed to remember the hurtful (and untrue) things people said about Bush when he was president. Perhaps now that weve all experienced the @[email protected] of Obama, we can appreciate what we had. And pick a good president next time around.

مشاهده لینک اصلی
@timeliness is important to make sure an organization does not get [email protected]

This was a fascinating book. Politics aside, I thought this was a well written, honest depiction of Bush 43s time in office. If you think about all that happened during Ws 2 terms, 9/11, Afghanistan and Iraq wars, Hurricane Katrina and the financial crisis, to name a few, it was not an easy 8 years.

I appreciate Ws honesty. He admits there were some decisions he made that were wrong. However, he explains in detail, why he made some of the decisions he did. He made them with the fate of the American people in mind. It is interesting to hear his point of view, his side of the story, when the press or other politicians had communicated something totally different.

George W Bush is a man of faith. He is very interested in talking to people, getting their point of view. He wrote letters to over 5,000 families who lost love ones in the war. He invited several of the them to the White House. He respects the office of the President and felt honored to have served.

Bush had some interesting opinions of the various leaders and political figures he was in contact with. He is not afraid to express disappointment with some Republican leaders, US allies or popular celebrity figures, as well as, praise Democratic leaders, and other people who publicly did not support him. To me, that shows a lot of character.

I recommend this book to anyone who is interested to learn about the years 2001-2009 from his prospective. You do not have to agree with him. You do not have to be a Republican. Just open your mind and re-live some recent history, you will not be disappointed.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش


 کتاب زبان گل ها
 کتاب وقتی شعله ها شما را در بر می گیرند
 کتاب سیزدهمین قصه
 کتاب سه شنبه ها با موری
 کتاب احیا
 کتاب سیلماریلیون