کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد

اثر دیوید فرامکین از انتشارات ماهی - مترجم: حسن افشار-پرفروش های نیویورک تایمز