کتاب گفتگو با خدا (جلد دوم)

اثر نیل دونالد والش از انتشارات دایره - مترجم: توران دخت تمدن-پرفروش های نیویورک تایمز