کتاب گفتگو با خدا (جلد سوم)

اثر نیل دونالد والش از انتشارات دایره - مترجم: توران دخت تمدن-پرفروش های نیویورک تایمز